La Ignorancia Mata…

REIKI

INICIO

REIKI (en català)

Què és el Reiki?

El fenomen Reiki.- És una forma de cura i recolzament per canviar les conductes i actituds indesitjables. Aporta uns resultats tan increïbles, que s’ha introduït ampla i ràpidament a la part occidental del nostre planeta.

La enfermetat.- Els desequilibris energètics interns, causen la pèrdua de la salut en els seus aspectes físics, mentals i emocionals.

La cura energètica.- El Reiki forma part de les tècniques que usen l’energia per curar. És una de las tècniques més senzilles i eficaces. Practicant el Reiki, les condicions negatives es transformen en positives.

Reiki és un concepte format per dos vocables japonesos, Rei i Ki, que es refereixen a dos formes d’energia que són fundamentals.

Rei significa energia de l’univers. Tots els éssers estem connectats a aquesta forma d’energia. Quan flueix lliurement a través de nosaltres, produeix salut i benestar.

Ki és l’altre arrel de la paraula Reiki. Ki és l’energia vital que circula dins de l’organisme dels éssers vius. Aquesta energia i la qualitat de la mateixa, difereixen d’un ésser a un altre.

L’Acupuntura xinesa que té més de 5,000 anys, denomina Chi a l’energia vital que circula per l’organisme, l’Acupuntura japonesa amb 3,000 anys d’antiguitat la denomina Ki i l’Hinduisme la denomina Prana.

Tots els éssers vius tenim Ki. El Ki requerit per una víscera o un òrgan, depèn de l’estructura i densitat del mateix. Si el Ki deixa de circular totalment a un organisme viu, la vida s’interromp.

Els tractaments Reiki.- L’objectiu bàsic d’un tractament Reiki, és integrar i interactuar en forma harmoniosa el Rei, l’energia de l’univers, amb el Ki, l’energia vital interna dels éssers vius:

 1. A las persones, animals i plantes, per el restabliment de la seva salut.
 2. A las persones, per la modificació de les seves conductes, hàbits i actituds.

 

El Reiki és un sistema de comunicació

El sanador.- Aquesta persona realitza la seva funció curativa utilitzant la seva energia mental i a més, és el conducte per on circula l’energia Rei. Serà el transmissor d’aquesta forma d’energia curativa al pacient.

El pacient.- És el receptor o destinatari de l’energia curativa Rei que li envia el transmissor. El pacient és qui es cura a si mateix, amb el poderós recolzament de l’energia de l’univers. L’efecte final de la recepció de l’energia Rei al pacient, és que facilita que aquest faci circular fluidament el seu propi Ki, en la quantitat i qualitat necessàries per que pugui viure saludablement.

Així, el pacient aconsegueix la reconexió amb l’Energia Mestre de l’Univers i conseqüentment s’originen processos de revitalització física, mental i emocional, que donen lloc a un estat de benestar general i de salut.

Las Modalitats del Reiki

El Reiki Tradicional

Aquesta tècnica terapèutica és originaria de la Índia. Al Tibet li feren lleugeres variacions de forma, que no modifiquen el concepte original, pel que podem considerar que ambdues escoles formen el Reiki tradicional.

No es coneix la data exacte en la que va sorgir el Reiki. Es sap que correspon a la mil·lenària cultura de la llengua —ara morta— anomenada Sànscrit i que en aquells temps, el Reiki era fàcilment accessible par tota la població, doncs no es cobrava per la seva ensenyança, ni per els tractaments de curació i recolzament. Tenia el noble propòsit de servir a la comunitat.

La ensenyança era oral i no es coneixen documents antics que descriguin aquesta disciplina. Això va fer que amb el temps, el Reiki desaparegués casi del tot.

El Reiki Redescobert

En els últims anys del segle XIX, Mikao Usui, un sacerdot o monjo cristià originari de la ciutat de Kyoto, Japó, el va redescobrir i degut a això, s’usen en aquesta tècnica algues vocables de l’idioma Japonès.

Es diu que Usui, desconsolat per el sofriment que pateixen les persones quan emmalalteixen, es proposà de trobar un mètode de curació senzill, tal i com el que utilitzaren Buda i Crist al posar les seves mans sobre els malalts.

Es va retirar al dejú i a meditar a una muntanya sagrada nombrada Koriyama. Als 21 dies, va percebre una bola de foc que se li acostava i no obstant que podia haver sigut destruït per ella, la va encarar. El projectil li va impactar al “tercer ull” derriban-te’l i fent que es desmaies. Al recobrar el coneixement observà “milions i milions d’esferes de tots els colors de l’arco iris.” Llavors entengué els símbols Reiki detalladament i la manera d’utilitzar-los per curar.

¡El mètode havia sigut redescobert amb tota precisió!

 

La ensenyança del Reiki redescobert

El Sistema Usui, denominat també Usui-Tibetà, s’ensenya a tres nivells.

Per altre banda, és convenient relatar que degut a experiències amargues amb indigents a qui Usui va curar amb el propòsit de rehabilitar-los social i financerament, es diu que va arribar a la conclusió que els serveis que es reben i no es paguen, no són gens valorats i que aquest és l’origen de relacionar el diner amb les missions de curar i ensenyar, tal i com es practica actualment aquesta disciplina. Considerava que quan algú no paga per allò que rep, no aprèn a tenir èxit en els negocis, ni tampoc a la vida.

Els preus que cobrava per la ensenyança del nivell que correspon a la formació d’un mestre o sensei, sempre eren molt alts. Argumentava que aquest nivell estava orientat a una minoria, d’un nivell financer molt elevat.

Abans de la seva mort, cap a l’any 1930, va formar 16 mestres de Reiki.

Juntament amb el redescobriment del Reiki, es va elaborar una complicada estructura par practicar-lo. Es van crear nivells jeràrquics d’especialistes, que utilitzant el pretext de que els símbols del Reiki eren sagrats i de que algú en pogués fer un mal ús, els convertiren en secrets, fent-los accessibles únicament per els iniciats en un procés d’entrenament.

En els últims anys, davant els notables resultats del Reiki i l’avidesa dels occidentals per coneixre’l i practicar-lo, molt freqüentment la seva ensenyança s’ha comercialitzat exageradament, al grau de que en diferents llocs d’Estats Units l’aprenentatge del nivell superior arriba a tenir un cost de 10,000 dòlars i en lloc de difondre una doctrina de servei que té com objectiu principal curar i servir, l’han degradat, convertint-la en una guirnalda intel·lectual per una élite que la pot pagar, però que casi mai la practica i per tant no avança, ni aconsegueix el desplegament personal dels seus membres.

Un experimentat terapeuta i professor de Reiki autoritzat oficialment, diu en el seu llibre que està d’acord amb que es cobr, ja que el Reiki és un negoci lucratiu i a més, sosté que, per tant, té els problemes propis del negoci.

Al parlar de per què les sessions de Reiki es cobren tan cares, menciona que els preus fixats per l’Aliança Reiki formada per professors reconeguts oficialment, coincideixen amb una antiga regla que estableix com preu per a l’ensenyament del primer nivell, el salari d’una setmana, per l’ensenyament del segon nivell, l’equivalent del sou d’un mes i per l’ensenyament del tercer nivell, els ingressos corresponents a un any de feina.

Per altra part, al llarg de tot el llibre denomina “client” al pacient, la qual cosa treu al Reiki els seus conceptes fonamentals, que alguna vegada van ser amor, compassió i servei als altres.

 

El Nou Reiki o Neo Reiki

L’experiència demostra que si s’ensenya a curar per mitjà de la ment a 100 persones, transcorregut algun temps i després que hagin adquirit pràctica, es tindran 100 maneres diferents de fer servir el mètode que originalment van aprendre. Cada persona li donarà una variant, unes vegades intensa, altres discretes, però sorgiran modificacions.

El Reiki no és l’excepció a aquesta regla, malgrat els rituals i juraments que s’exigeixen als aprenents  per no modificar-lo, ni revelar els símbols i “secrets”.

Neo Reiki és el nom que li estem donant a les múltiples corrents que estan sorgint per democratitzar, tornar a humanitzar, millorar i ampliar el Sistema Usui-Tibetà.

Publicacions i reducció dels preus. Degut a la publicació de diversos llibres sobre el Reiki, s’està divulgant aquesta tècnica cada dia més i no és indispensable sotmetre’s a l’entrenament que proporcionen els instructors reconeguts oficialment, estalviant així als aprenents els costos elevats.

Per altra part, comencen a proliferar instructors conscients que cobren preus moderats, accessibles a la classe mitjana, almenys.

Saben que han d’obtenir ingressos per viure i que és just que obtinguin utilitats per impartir els seus coneixements, però, a la vegada, que el vertader valor del que ensenyen és tant important, que no pot qualificar-se amb diners.

Pot dir-se, que novament comença a presentar-se la tendència que el Reiki estigui a l’abast de tota la població, com en els seus orígens.

Les Iniciacions Reiki

Al avançar la nostra edat, es produeixen bloquejos interns que dificulten la circulació fluida del Rei – L’energia de l’univers – l’energia de l’univers -, a través de nosaltres.

Si el sanador no té oberts els seus canals interns perquè circuli l’energia Rei a través d’ell, corre el risc de fer servir la seva pròpia energia vital Ki per curar i en aquest cas es podria descarregar.

En base a això exposar, el Sistema Usui va crear un ritual secret anomenat “alineació dels canals” per obrir els conductes energètics dels aprenents. Aquest es porta a terme a l’estudiar el primer nivell o en cada un dels 3 nivells del curs. Amb aquest ritual secret, els aprenents són considerats “iniciats”.

Per part nostra, hem observat dotzenes d’usuaris dels segells Reiki, que treballen amb ells sense que se’ls hagin alineat els canals. Quan  estan sans mentalment, emocional i física, no pot apreciar-se que pateixin cap descàrrega de la seva energia vital quan curen.

Algunes vegades, es detecten amb el pèndol disminucions lleugeres de l’energia vital el sanador després de fer un tractament. En aquests casos, abans que transcorrin 30 minuts, aquest recupera el nivell que tenia abans del procés de curació.

Una gran notícia per aquells que desitgen practicar el Reiki

Per tal que l’energia de l’univers circuli lliurement a través els nostres canals interns, no és necessari sotmetre’ns a cap iniciació esotèrica.

Recomanem fer ús de mètodes efectius per obrir els canals energètics, principalment aquells que tenen relació amb la desintoxicació, la purificació, la respiració i la meditació.

 Els símbols Reiki

Història dels símbols Reiki

Els símbols Reiki van ser creats en època molt remota. Se sap que en el passat van arribar a existir aproximadament 300 símbols Reiki. Malgrat que s’han perdut la major part d’ells a causa del pas del temps i del fet que aquests s’ensenyen només oralment; fins on se sap, no es van gravar en pergamins, monuments, objectes sagrats ni en llibres.

Actualment, els que practiquen el Reiki Oficial els memoritxen i per manejar-los els tracen en la ment o els dibuixen a l’aire amb els dits o la llengua, però mai els escriuen.

A més, la seva difusió s’ha limitat, perquè als aprenents els està prohibit sota jurament transmetre’ls a altres persones no-iniciades en costosos cursos impartits per professors autoritzats oficialment per una petita cúpula.

Muchos de los estudiosos formales del Reiki, opinan que actualmente los símbolos Reiki se mantienen en secreto para los no iniciados, con el propósito de mantener el lucro excesivo que muy frecuentemente se obtiene con su enseñanza.

Molts dels estudiosos formals del Reiki opinen que actualment els símbols Reiki es mantenen en secret pels no iniciats, amb el propòsit de mantenir el lucre excessiu que molt freqüentment s’obté amb el seu ensenyament.

Tot i això, aquesta situació comença a canvair. Actualment, alguns professors “certificats” del Reiki, en ensenyar els símbols fan que els alumnes els dibuixin en un paper i se’ls enduguin a casa, amb el propòsit d’evitar que els oblidin i que, com a conseqüència, deixin de practicar Reiki.

Altres sensei o mestres fan el mateix, però amb un objectiu diferent. Aquests busquen evitar que els símbols guardats en la memòria es deformin, doncs es propicia que sorgeixin una gran quantitat de símbols, que, encara que semblants entre si, no corresponguin als models originals. Tot això ha facilitat que els símbols comencin a popularitzar-se.

Com una reacció davant aquesta contaminació que ha introduït el diner en aquesta escola de curació i recolzament, s’han publicat alguns llibres que mostren els símbols. Per altra part, molts alumnes dels cursos de Reiki han trencat el seu jurament i comunequen als altres les tècniques i símbols que els van ser ensenyats i hi ha qui estan dedican la seva vida a l’educació permanent d’aquesta disciplina, sense cobrar als alumnes.

Se suposa, que dels 300 símbols originals, se’n feien servir amb més freqüència uns quants més de 20.

Els tres símbols bàsics

Actualment es fan servir 3 símbols considerats com bàsics i dos més que usen aquells que han evolucionat en el camí cap a la Il·luminació.

Els tres símbols bàsics són:

Segell Reiki – El Connector – Cho Ku Rei

Segell REiki – La Pagoda – Hon Sha Ze Sho Nen

Segell Reiki de l’Harmonia o la Consciència de l’Univers – Sei He Ki

Últimament han sorgit nous símbols Reiki que funcionen molt bé. Les persones que els han desenvolupat diuen que són producte de revel·lacions molt similars a les que va tenir Usui en la muntanya sagrada, o que han estat localitzats en antics monastirs del Tíbet.

Aquest és el cas del Segell Tibetà o Antahkarana.

Per suposat, hi ha qui diu que aquests no són símbols Reiki. Malgrat tot, ¿qui coneix els símbols originals per tenir la capacitat de reconèixer-los o rebutjar-los? ¿qui de nosaltres té acces als arxius dels mil·lenaris temples tibetans?¿per què no és possible que sorgeixin nous símbols, si les condicions en què viu la humanitat han canviat?

Un fet interessant relacionat amb la visualització dels símbols, és el que molts dels instructors de  Reiki relaten, el qual consisteix en que durant l’ensenyament del primer nivell, alguns dels alumnes visualitzen els símbols sense que se’ls hagin mostrat mai abans. Això és sorprenent, perquè l’ensenyament d’això correspon al segon i tercer nivell.

Segell Reiki El Connector – Cho Ku Rei

El nom en japonès d’aquest segell Reiki és Cho Ku Rei.

Actúa sobre la energía física de los seres vivos.

Actua sobre l’energia física dels éssers humans.

Color: Daurat.

El desequilibri de l’Energia Vital

Així com l’esgotament que produeixen les malalties pot disminuir notablement l’energia vital dels malalts, també les característiques de molts dels patiments fan que l’energia vital sigui excessiva.

Totes les tècniques de medecina energètica parteixen del concepte que el patiment es presenta quan l’energia interna del pacient està en estat de desequilibri, ja sigui per excés o insuficiència.

Per tant, abans d’iniciar un tractament, és indispensable medir o detectar el nivell d’energia vital dels pacients.

Sempre que es fa el diagnòstic a una persona que està malalta, es troba que el nivell de la seva energia interna ha disminuït o s’ha incrementat. Mai en estat d’equilibri.

Altres condicions indesitjables que solen presentar-se, són bloquejos a la circulació de l’energia en un organisme, els quals alteren el fluir de l’energia vital.

Per recuperar la salut, en els casos d’insuficiència, és necessari augmentar el nivell d’energia.

En altres ocasions, l’energia interna és excessiva. En més del 90% de les enfermetats, els canals d’energia i els òrgans i vísceres als que estan connectats, contenen energia de sobra.

En aquestes situacions, caldrà extreure energia per restablir l’equilibri intern i, conseqüentment, recuperar la salut. Qui practica l’Acupuntura anomenen aquest tractament Sedació.

En els casos de bloquejos a la circulació, per la recuperació de la salut és necessari eliminar la barrera que produeix excés d’energia en algunes parts del cos i deficiència en altres, amb els transtorns corresponents.

Les tres condicions mencionades que alteren la salut, es presenten tant en terra com en l’espai exterior, com va quedar demostrat amb l’equip d’Electropuntura Biocyber que vaig dissenyar per portar a terme els experiments de caràcter científic que vaig dirigir des de la NASA, durant el llançament del satèl·lit mexicà Morelos II.

Per altra banda, tot això ho confirmen diàriament els milers d’alumnes que he format des de 1970 en el camp de la Magnetoteràpia, els quals fan diagnostics mitjançant camps magnètics.

Les 4 aplicacions principals del Segell Reiki Cho-Ku-Rei

Les aplicacions bàsiques d’aquest segell són de 4 tipus:

 1. Per enfocar l’energia curativa de l’univers en el cos de la persona que rep un tractament. D’aquí rep aquest símbol el nom de Connector, ja que estableix contacte entre aquesta energia de l’univers i l’energia vital en estat de desequilibri del pacient.
 2. Per augmentar l’energia física de la persona que rep el tractament. L’energia del pacient es pot incrementar fins un 80%, tant al fer-li un tractament de contacte directe, com a distància.
 3. Per reduir l’energia física excessiva del pacient.
 4. Per facilitar la creació de riquesa material, de qui usa aquest segell.

El Connector usat como a joia

Una de les grans avantatges de materialitzar els símbols Reiki convertint-los en segells, és que poden col·locar-se sobre el pit com a joies o collars, ja sigui penjant-los del coll amb una cadena o subjectant-los amb una agulla.

En aquestes condicions, mentre l’usuari porti el segell, estarà equilibrant la seva energia física contínuament.

A més, estarà propiciant la creació de riquesa material.

Segell Reiki La Pagoda – Hon Sha Ze Sho Nen

El nom en japonès d’aquest segell Reiki és Hon Sha Ze Sho Nen.

Dels segells Reiki usuals, és el més poderós.

Colors: Violeta i Rosa.

Segons el Budisme tàntric, el símbol de la Pagoda representa els chakras i els cinc elements: Terra, Aigua, Foc, Vent/Aire i Buit.

Aplicacions més comuns del Segell de la Pagoda

·         Regeix la ment

Actua tant sobre la part conscient, com sobre l’inconscients.

Una de les seves aplicacions específiques és la de la recuperació de la salut mental.

·         Curació i recolzament a distància de ment a ment

Amb aquest símbol es recuperen els límits que imposen el temps i l’espai. L’ús que se li dóna amb més freqüència és la curació a distància, anomenada també telecuració i tractament de ment a ment. La seva aplicació en els tractaments a distància és tant poderosa, com ho és el col·locar les mans directament sobre el pacient.

Una altra aplicació consisteix a recolzar a distància a altres persones, programant i enfortint els seus pensaments.

També s’usa per l’auto curació.

·         Coneixement de les Vides passades

Alguns dels que formen part dels més de 1000 milions de persones que creen en la reencarnació i el karma, utilitzen aquest símbol per facilitar el coneixement de les vides passades i comprendre les causes de molts dels problemes, conductes i patiments que se’ls presenten en aquesta vida.

 Segell Reiki de l’Harmonia o la Consciència de l’Univers – Sei He Ki

El nom japonès d’aquest segell Reiki és Sei He Ki.

Bàsicament actua sobre les funcions de l’hemisferi cerebral dret.

Color: Blau.

Aplicacions principals del Segell de l’Harmonia

 1. Neteja, purificació, desintoxicació i desintegració de les energies negatives, en les persones, animals, plantes, objectes i llocs.
 2. Tractaments per restablir l’equilibri de les emocions.
 3. Desenvolupament interior de la consciència de l’univers o consciència còsmica.

·         Meditació per autopurificar-se rebent la Llum Blanca de l’Energía de l’Univers

El propòsit d’aquesta meditació és beneficiar-te, desintoxicant, netejant, removent i desintegrant les “negativitats” del teu cos físic, ment i cos d’energia.

S’inicia aquesta meditació col·locant el segell Reiki Blau de l’harmonia sobre la palma de la ma esquerra. La cara que mostra l’onda de Forma i de Color Blau, haurà de fer contacte amb la pell.

·         Recuperació de la salut emocional fent servir el Segell Reiki de l’Harmonia

L’ús més freqüent d’aquest segell és per la curació dels transtorns de naturalesa emocional. Facilita que el pacient recuperi l’equilibri de les seves emocions i, com a conseqüència, dels seus transtorns psicosomàtics.

Recuperació de l’equilibri emocional. Per aconseguir-ho, és necessari netejar o purificar internament a la persona, recorrent tot el seu cos amb el segell, fent moviments circulars amb ell.

Sanació de ment a ment. Mentre es dóna el tractament amb el segell, envia mental i/o verbalment un missatge de sanació a la part inconscient de la ment del pacient.

Tractament adicional. Pots fer la teva feina més efectiva, si després del tractament escrius el mateix missatge en una tira de paper i es dobla fins fer-la d’un tamany petit. A continuació, s’ha de col·locar sobre el segell de l’harmonia i subjectar-la al mateix amb una cinta de paper adhesiu.

Per tal que la informació continguda en el missatge arribi a la ment inconscient del pacient, és necessari que s’agregui al segell de la Pagoda.

·         Tractament a distància

Quan el pacient no es troba a “l’abast de la ma” del sanador, i, per tant, és impossible acostar-se a ell per fer-li el tractament Reiki físicament, s’usa una combinació de dos segells, formada pel de la harmonia i el de la pagoda.

·         Tractaments a les plantes i als animals

Tant les característiques de l’ambient, com les situacions traumatitzants i els canvis de clima – entre altres –, produeixen  un alt nivell d’estrés a plantes i animals. Això es pot equilibrar amb l’ús del segell de l’harmonia.

·         Neteja i purificació d’objectes i llocs

Energia residual negativa. Els residus de l’energia negativa, generalment són recollits i conservats durant molts anys en determinats llocs i objectes i en l’actyualitat produeixen malestar a qui habita, treballa o estudia allà. Poden afectar la salut, les conductes i actituds dels membres d’una família o d’una empresa.

Afortunadament, amb el segell blau Reiki de l’harmonia, és possible netejar i purificar els llocs i objectes afectats per l’energia negativa i desintegrar-la.

Purificació d’objectes i llocs a distància. Quan no es troben accessibles al “sanador” i, per tant, no li és possible establir contacte directe amb ells per tractar-los, s’usa el símbol de l’Harmonia, unit a un missatge de neteja, col·locant-los físicament sobre el de la Pagoda i mentalment es depositen en l’objecte o lloc que necessita ser purificat.

·         Fantasmes, espectres, apareguts, muerts o espants

Aquests són els noms que comunament se’ls dóna als ents que es troben desubicats en el temps i en l’espai i que es manifesten en alguns llocs.

Per altra part, pels escèptics i científics que estudien aquests fenòmens, els espectres són producte dels pensaments o la memòria de les persones, que es projecten dins un camp electromagnètic.

Independentment de qualsevol de les dues formes de pensar mencionades, el segell Reiki de l’harmonia, és l’adequat per desplaçar, i, en el seu cas, reubicar els fantasmes o projeccions electromagnètiques.

Els Follets

Els follets, què són? Karl Gustav Jung, psicòleg i psiquiatra suís, va fundar una escola de psicologia en la que va desenvolupar diverses idees importants. Per la comprensió del fenomen Follet, nosaltres fem servir dues d’elles:

 1. L’inconscient col·lectiu
 2. Els Arquetips

Se usa el sello Reki violeta de la Pagoda para invocar a los duendes y el sello azul de la Armonía, para despedirlos.

Es fa servir el segell Reiki violeta de la Pagoda per invocar els follets i el segell blau de l’harmonia, per despedir-los.

·         Tractament de les possessions amb el segell blau de l’Harmonia

Les entitats solen entrar al cos i possessionar-se d’ell, perjudicant-lo. Aquestes entitats, de qualsevol naturalesa, són nocives i produeixen malalties i transtorns emocionals. Per alliberar-se de les entitats, només fa falta el segell de l’harmonia adequadament. No és necessari ser sacerdot exorcista, ni fetiller per aconseguir-lo.

Les possessions són més difícils d’eliminar i reubicar que les energies negatives, els fantasmes i els follets. Freqüentment només fa falta una sessió de tractament amb el símbol Reiki per expulsar la possessió i no fa falta dir que la normalització de les conductes i la recuperació de l’estat del benestar són immediats, malgrat que en alguns casos el tractament pot consistir fins a 10 sessions. Per desallotjar-les, fem servir el segell Reiki de l’harmonia i en els missatges que els enviem, fem èmfasi en que la seva missió està complida i que han de desplaçar-se cap al lloc de llum i amor que els correspon.

El símbol de l’harmonia protegeix, evitant que les entitats s’introdueixin al cos. Per aconseguir-ho és convenient portar a terme diàriament la pràctica de la Meditació per autopurificar-se rebent la “Llum blanca” de l’energia de l’univers, en la forma com s’ha descrit anteriorment.

·         Tractament als morts recents

És freqüent que els éssers que acaben d’abandonar el seu cos físic es trobin desorientats durant algun temps, sense saber on ubicar-se ni on dirigir-se. Per tant, és convenient que siguin guiats per desplaçar-se al lloc de llum i amor que els correspon.

Pren el segell de l’harmonia amb la ma que fas servir per curar i dirigeix-lo cap a les restes mortals. Dibuixa cercles en l’aire, fent el gir en el sentit contrari a les agulles del rellotge, per facilitar al recent difunt el seu desprendiment total del cos físic.

Algunos Sellos Básicos

 1. El Connector (+).- Té relació amb la part material de l’ésser. És utilitzat per equilibrar l’energia física de la persona, animal, planta, o mineral que rep el tractament. En japonès es denomina Cho Ku Rei. També té la funció específica d’”enfocar” l’energia universal que transmet el sanador, en la part del cos del receptor o pacient que la necessita. A més, s’usa per crear riquesa material.
   
 2. El Connector (-).- El desenvolupament de l’espiral que el forma, té el sentit contrari al del Connector (+). Ambdós tenen les mateixes funcions bàsiques.
   
 3. La Pagoda.- És el símbol usat generalment per curar a distància. Però té moltes altres aplicacions, relacionades amb la ment i el karma. El seu nom en japonès és Hon Sha Ze Sho Nen.
 4. L’Harmonia.- Actua sobre els factors emocionals dels patiments. També s’usa per integrar-se amb l’univers, pel que molts l’anomenen La consciència de l’Univers. S’usa per purificar i protegir les persones i els llocs, tant de les possessions, com dels ents desubicats en el temps i en l’espai, anomenats comúnament com “espants” o “fantasmes”; de les radiacions nocives de qualsevol tipus, així com de les agresions psicodinàmiques, també anomenades plasmacions, maleficis, i “males vibracions”. El seu nom japonès és Sei He Ki.
   
 5. El segell Tibetà.- S’usa per eliminar les energies negatives de llocs, objectes i persones, pel que el fabriquem com un recobriment magnètic que s’adhereix als mobles metàl·lics de la cuina, considerada el centre energètic de la casa, perquè allà es preparen els aliments. El seu nom és Antahkarana.

6.      El segell Mandala.- És un instrument per meditar, que facilita desafectar-se del pla físic terrestre de la vida quotidiana i introduir-se en la perfecció del buit. Simbolitza el procés de la il·luminació, perquè representa el Tot-Molts (els éssers humans) i el Tot-Únic (l’univers), la integració de l’energia i la matèria.

Quan s’inicia l’aprenentatge del Reiki, el més comú és usar els segells aplicant-los per curar i recolzar als familiars, amics, mascotes, etc. del sanador. Posteriorment el sanador amplia el seu camp d’acció i els usa en qualsevol persona, animal, planta, objecte o lloc.

Algunes de les aplicacions més comunes són:

 • Incrementar la potència dels aliments i medicaments de qualsevol tipus de naturalesa.
 • Purificar, energitzar i programar cristalls de quarz, pedres precioses i semiprescioses, per dur a terme amb elles múltiples aplicacions.
 • Obrir el tercer ull de les persones i fer més poderosa la seva visió.
 • Obrir els Chakras, equilibrar-los i facilitar el flux normal de l’energia a través d’ells, per aconseguir el benestar dels pacients.
 • Prevenir accidents en llocs d’alt risc de les carreteres, carrers, fàbriques, oficines, comerços, edificis i cases. Recorda que les estadístiques demostren que els accidents es repeteixen en llocs concrets.
 • Prevenir i resoldre congestionaments de trànsit.
 • Eliminar els efectes nocius de les geopatíes, en les persones, activitats i llocs.
 • Eliminar els efectes de radiacions nocives, en les persones, activitats i llocs.
 • Desintegrar les males vibracions en les persones, objectes i llocs, eliminant els seus efectes indesitjables.
 • Netejar i purificar persones i llocs, erradicant les energies negatives.
 • Erradicar fantasmes, follets i possessions.
 • Eliminar les plagues que afecten a la agricultura.
 • Nutrir els camps agrícoles amb l’energia de l’Univers. 

Recomanacions per a l’ús dels segells

Abans de començar a fer servir els Segells Reiki per sanar la ment, és necessari prendre en consideració que no són medicaments ni remeis.

Són instruments de recolzament per tal que el sanador manegi eficaçment, diverses formes d’energia. 

Quants i quins segells fer servir?

En una sessió terapèutica poden usar-se els tres, dos d’ells o només un.

Essent l’home un ésser bio-psico-social i còsmic, és recomanable usar en quasi tots els casos, els tres segells bàsics al mateix tems. Usa, tant el teu criteri, com la intuïció per manejar-los.

 Per decidir quins i quants segells usar, raona amb la part esquerra del teu cervell i intueix amb l’hemisferi dret. Per tal que funcioni millor aquest últim, et pots auxiliar usant el pèndol.

Sol·licita l’autorització al pacient

No obstant que estiguis convençut que el tractament Reiki beneficiarà al pacient, no li apliquis sense haver rebut anticipadament la seva aprovació per sanar-lo. És indispensable respectar la seva voluntat i la seva capacitat de decidir.

Per altra banda, pren en consideració que és el nivell inconscient de la ment del pacient qui sap el que ell vol i necessita.

Pensa que a vegades el tractament pot arribar a interrompre un procés kàrmic, en el que el pacient està aprenent gràcies a la seva malaltia. Per tant, no hauries d’interferir.

Per això, quan facis una curació a distància, immediatament després de fer contacte mental amb el pacient, sol·licita-li el permís per tractar-lo. Si accedeix, rebràs alguna senya de naturalesa específica. També pots fer la consulta mitjançant el pèndol.

La pregunta que has de fer és “Em permets enviar-te energia curativa?”

Rebràs la resposta, acceptant o negant, a través del pèndol.

En els casos estranys en què el pacient no accepta, respecta la seva voluntat i suspèn immediatament el tractament.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s